หากจะให้ยกวัตถดุิบปรุงอาหารที่จำเป็นต้องติดไว้ประจำครัวไม่ให้ขาด ผมคิดว่าหนื่งในนั้นย่อมมี ‘ไข่’ อยู่ในอันดับท็อป 3 อย่างขาดลอย เพราะคณุสมบัติที่เป็นกลางของไข่ สามารถทำให้เราประยุกต์เป็นเมนไูด้หลากหลายมากมายมหาศาล จะคาวก็ ได้ จะหวานก็ได้ จะกินไข้เป็นเมนหลักก็สามารถปรุงได้สารพัดทั้งต้ม ตุ๋น เจียว ลวก ดาว หรือจะใช้ไข่เป็นส่วนประกอบเพื่อเสริม รสชาติของอาหารนั้นให้กลมกล่อมยิ่งขื้น เราก็เห็นกันอยู่บ่อยครั้งในเมนูกับข้าวหรืออาหารจานเดียว และเห็นกันแทบจะทุกมื้อ บนโต๊ะอาหารเลยก็ว่าได้

ความง่ายของไข่คือปรุงยังไงก็อร่อย แต่ความดีงามของไข่ที่มีมากกวา่นั้น และสำคัญถึงขั้นโลกนี้มีหน่วยงานที่ชื่อว่าคณะกรรมาธิการไข่ไก่ระหว่างประเทศ (The International Egg Commission-ICE) และกำหนดให้วันศกุร์ที่สองของเดือน ตลุาคมของทุกปีเป็น ‘วันไข่โลก’ ซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่ 12 ตุลาคมทเี่พิ่งผา่นมานเี้อง

ในแง่ของคนรักสขุภาพและรักการออกกำลังกาย ไข่ฟองเดียวนี่ให้ประโยชน์กับเรายาวเหยียด ซึ่งผมขอคัดย่อเอามา ไว้ตรงนี้ให้เห็นภาพกันง่ายๆ ของไข่ 1 ฟองที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 50 กรัม ว่าให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี และมีโปรตีน 7 กรัม และ เป็นโปรตีนที่มีคุณค่าสูง คือกรดอะมิโนจำเป็นที่ครบถ้วนและปริมาณสูงที่ร่างกายเราสร้างเองไมไ่ด้ นอกจากโปรตีนแล้วยังมี สารอาหารอื่นๆ ทั้งสังกะสี วิตามินเอ ดี อี และบี 12 มีธาตเุหล็กที่ช่วยเสริมสร้างการทา งานของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง มี โคลีนที่ช่วยบำรุงสมองและระบบประสาท มีแคโรทีนอยด์ที่มีความสำคัญต่อสขุภาพดวงตา ฯลฯ เมื่อเทียบกับราคาขายที่มี ราคาถูกแล้ว จึงเป็นวัตถดุิบที่ให้คุณค่าเกินราคา

แตถ่ึงเราจะชื่นชมว่าไข่ดีมีประโยชน์แค่ไหน ความน่ากังวลใจสา หรับคนชอบกินไข่ก็ยังมีให้ได้ยินอยู่ประปราย ในเรื่อง ของการตรวจพบสารปนเปื้อนในไข่ ในยุโรปหลายประเทศรวมถึงประเทศในเอเชียที่นำเข้าไข่จากยุโรป ก็เคยประสบปัญหานี้จน เป็นข่าวโด่งดังเมื่อปีที่แล้ว โดยสารที่พบดังกลา่วเป็นสารเคมีฆ่าแมลง ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการนำสารพิษดังกล่าวไป ใช้เพื่อรักษาไรแดงและปรสิตในไก่ ส่วนในประเทศไทยเอง เคยมีการตรวจพบสารปนเปื้อนในไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบเปิด ซึ่งเป็นสาร ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากความไม่ตั้งใจของโรงงานอุตสาหกรรม


เอาเข้าจริงข่าวประเภทนมี้มีาให้เราได้ยินหลายปีแล้วนะครับ ไมใ่ช่เพิ่งมาปีที่แล้วที่ผมยกตัวอย่าง ถ้ามองอย่างคน มองโลกในแง่ดี ข้อดีของการเกิดปัญหา คือการนำ มาซึ่งการแก้ปัญหาครับ เพราะการเกิดสารปนเปื้อนในไข่นี้เอง ที่ทำให้เกิด แนวทางการเลี้ยงไก่ไข่ในระบบปิดขึ้น เช่น ฟาร์มไก่ไขข่องซีพีเอฟ เป็นโรงเรือนที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดใน กระบวนการเลี้ยง ตั้งแต่การให้อาหาร ให้น้ำ สายพานเก็บไข่การควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมแสง ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะในไก่ ปลอดสารตกค้าง ซึ่งเหล่านี้มีผลต่อคุณภาพของไข่

และเมื่อได้ผลผลติเป็นไข่ไก่ออกมาแล้ว ก็เข้าสู่กระบวนการคดัคุณภาพ โดยโรงคัดไข่มาตรฐาน ที่จะทำการคัดขนาด น้ำหนะก ล้างทำความสะอาด ตลอดจนบรรจุไขาลงในบรรจภุณัฑ์พร้อมสลากสินค้าที่มีข้อมูลอย่างครบถ้วน มีวันผลิตและวันหมดอายุอย่างชัดเจน และระบแุหล่งที่มาของไข่ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อให้ความมั่นใจว่าไข่มีที่มาจากกระบวนการ เลี้ยงและบรรจุที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตราบใดที่เรายังเลี้ยงไก่ไข่ไว้กินเองไมไ่ด้ สิ่งที่เราทำ ได้ก็คือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเรา คำไหนที่กินแล้วมั่นใจว่า ปลอดภัย ผมกินคำนนั้ครับ…

Tag :: nutrition
October 27, 2018 cyclinghub 0 Comment