ผมคิดชื่อเรื่องนี ้ได้ตอนอยู่หน้าตู้แช่อาหารสดในห้างใกล้บ้านที่อาศัยเป็นตู้เสบียงอยู่เป็นประจ า วันนั ้นผมกับพวกอีกสี่
ห้าคนนัดกันว่าค ่าวันเสาร์นี ้เราจะไม่ปั่นกันละเพราะฝนท าเราเก้อกันมาสามครั ้งติด ถ้าเราไม่อยากเสียท่าเป็นครั ้งที่สี่ ก็ข้ามมัน
ไปเลยเถอะ เรามาชาบูหมูกระทะตุนพลังงานเผื่อกันถึงอาทิตย์หน้าเลยก็แล้วกัน

ระหว่างที่ก าลังหยิบแพ็กหมูสไลด์ หมูนุ่ม หมูปรุงรสอะไรต่างๆ ผมก็ร้องเอ๊ะอยู่ในใจว่า หมูนี่น่าจะเป็นสัตว์ไม่กี่
ประเภทที่เราสามารถใช้ทุกส่วนประกอบของมันท าอาหารได้หมดเลย ตั ้งแต่หัวหมู หางหมู หูหมู ตีนหมู กระดูกหมู เครื่องในหมู
มันหมู กากหมู ฯลฯ ไล่ๆ ดูนี่เห็นจะมีแค่ขนหมูแล้วล่ะมั ้งที่เราไม่ได้กิน ซึ่งผมว่ามันดีนะ การกินจนเรียบวุธแบบนี ้มันคุ้มค่ามาก
กับหนึ่งชีวิตที่ต้องพลีร่างกายเพื่อเป็นอาหารให้กับเราแล้วถ้าหมูเป็นสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นที่ต้องการในการบริโภค
มากขนาดนี ้ อุตสาหกรรมการเลี ้ยงหมูก็ต้องเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากๆๆๆ เพื่อที่จะได้ผลิตผลที่เพียงพอต่อการเลี ้ยงดู
ประชากรโลก อ่ะ กว้างไป เอาแค่ประชากรไทยนี่ผมว่าก็มหาศาลแล้ว ซึ่งการเลี ้ยงดูเพื่อให้ได้ผลผลิตจ านวนขนาดนี ้ ถ้าไม่มีการ
ดูแลและจัดการที่ดี ก็น่าจะสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมอยู่ไม่น้อย

ถึงตอนนี ้ท าให้ผมนึกย้อนไปตอนวัยรุ่น สมัยนั่งรถไฟไปหัวหินแล้วมีช่วงที่ต้องผ่านหมู่บ้านหนึ่งในนครปฐม ที่ผมไม่รู้
พิกัดแน่ว่ามันคือที่ไหน แต่ถ้าได้กลิ่นขี ้หมูลอยมาเมื่อไร มันจะเป็นสัญญาณบอกเราว่า นี่เราผ่านนครปฐมมาแล้วนะโว้ย
ผมไม่ได้นั่งรถไฟมานานหลายสิบปีแล้ว ผมไม่รู้ว่าตอนนี ้กลิ่นขี ้หมูแบบที่ผมจดจ าได้ยังมีอยู่เหมือนเดิมไหม แต่ที่
สงสัยก็คือถ้าขืนฟาร์มใหญ่ๆ ที่ผลิตเนื ้อหมูป้อนตลาดหลักมีสภาพของการเลี ้ยงดูแบบนั ้น คงเอาเรื่องเลยล่ะ

วิธีการจัดการฟาร์มเลี ้ยงหมูของซีพีเอฟ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หมูครบทั ้งหัวตลอดหาง ที่ท าให้ผมเก็บมาฝอยต่อก็คือ ระบบ
การเลี ้ยงแบบกรีนฟาร์ม ในสไตล์ฟาร์มรีสอร์ตที่ทันสมัย ปลอดโรค ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มตั ้งแต่การดูความ
เหมาะสมของสถานที่ตั ้งฟาร์ม ที่ก่อนจะตั ้งได้ต้องผ่านการท าประชาพิจารณ์กับชุมชนรอบข้าง เพราะฟาร์มต้องอยู่ร่วมกับ
ชุมชนให้ได้ และการจะอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีปัญหา

ข้อหลักส าคัญของการเลี ้ยงหมูก็คือเรื่องกลิ่นที่จะรบกวน ฟาร์มของซีพีเอฟจึงเป็นโรงเรือนแบบปิด มีระบบฟอก
อากาศตั ้งแต่ในโรงเรือนและท้ายโรงเรือนเพื่อลดกลิ่น ปลูกต้นไม้รอบฟาร์มเพื่อดูดซับกลิ่นและคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงสร้าง
พื ้นที่สีเขียว และบ าบัดของเสียด้วยระบบก๊าซชีวภาพไร้กลิ่น ไร้แมลงวัน และน าก๊าซชีวภาพนั ้นไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อ
หมุนเวียนกลับไปใช้ในฟาร์ม ส่วนน ้าที่ผ่านการบ าบัดจากระบบก๊าซชีวภาพ ก็จะกลายเป็นน ้าที่มีแร่ธาตุเหมาะสมกับพืช ซึ่ง
สามารถน าไปรดต้นไม้ในบริเวณฟาร์มได้อีก

และการเลี ้ยงในโรงเรือนแบบปิด ก็ยังเป็นการช่วยป้องกันโรค ซึ่งในโรงเรือนจะมีการควบคุมและป้องกันโรคด้วยการ
พ่นยาฆ่าเชื ้อที่เข้าออกจากฟาร์ม รวมถึงบุคคลที่จะเข้าไปในโรงเรือน ก็ต้องอาบน ้าเปลี่ยนชุดที่ฟาร์มจัดไว้ และมีการจุ่มเท้าใน
น ้ายาฆ่าเชื ้อก่อนเข้าโรงเรือนทุกครั ้ง เพื่อความเป็นโรงเรือนปลอดโรค ตามมาตรฐานของซีพีเอฟ

ตอนนี ้ซีพีเอฟได้พัฒนาฟาร์มสุกรทุกแห่งของบริษัท ให้กลายเป็นกรีนฟาร์ม และผลักดันฟาร์มของเกษตรกรใน
โครงการส่งเสริมอาชีพเลี ้ยงสุกรกับบริษัทให้ร่วมโครงการกรีนฟาร์มด้วย ซึ่งระบบการจัดการฟาร์มแบบนี ้ มีผลในการช่วยลด
โลกร้อน จนกลายเป็นต้นแบบให้หน่วยงานทั ้งในและต่างประเทศต่างมาศึกษาดูงานเพื่อน าไปปรับใช้บ้างแล้ว

ผมดีใจอยู่ลึกๆ ที่ผู้น าในอุตสาหกรรมอาหารรายใหญ่ ให้ความส าคัญกับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และคงจะยิ่งดีใจ
ไปกว่านี ้ ถ้าผู้ผลิตทุกรายไม่ว่ารายใหญ่หรือรายย่อย หันมาเห็นความส าคัญของการผลิตตั ้งแต่ต้นทางแบบเดียวกันนี ้ เพราะผม
ซึ่งเป็นผู้บริโภคปลายทางก็จะได้สบายใจ ว่าการกินการอยู่ของเราไม่ได้ท าร้ายโลกไปเสียทั ้งหมดทุกกิจกรรม

คนตัวเล็กๆ อย่างเรา ก็ให้ก าลังใจคนคิดดีได้ด้วยการสนับสนุนกันนี่ละครับ

August 23, 2018 cyclinghub 0 Comment